slide
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
s018 s017 s016 s015
หัวข้อ อ่าน
slide

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สติกับการจัดการเรียนการสอนและ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนร...

โครงการจัดทำแผนการสอนในวิชาทฤษฎี/วิชาบรรยาย ด้วย Active L...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สติกับการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิต การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ PLC โครงการจัดทำแผนการสอนในวิชาทฤษฎี/วิชาบรรยาย ด้วย Active Learning โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning