slide
  • 11
  • 10
  • 9
  • 6
  • 5
s0111 s0110 s019 s016 s015
หัวข้อ อ่าน
slide

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สติกับการจัดการเรียนการสอนและ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนร...

โครงการจัดทำแผนการสอนในวิชาทฤษฎี/วิชาบรรยาย ด้วย Active L...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สติกับการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิต การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ PLC โครงการจัดทำแผนการสอนในวิชาทฤษฎี/วิชาบรรยาย ด้วย Active Learning โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning